Polityka prywatności i polityka cookies dla www.integrit.pl

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.integrit.pl zwanego dalej „Serwisem”.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu www.integrit.pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

2. Administrator danych

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym Serwisem www.integrit.pl jest Integrit S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tynieckiej 1, 52-407 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000449172; NIP: 8941017698; REGON: 930699141, zwany dalej „Administratorem”.

3. Zbierane dane i cel przetwarzania
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza przypadkiem, kiedy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem korzystając z danych umieszczonych w zakładce „KONTAKT”. Dane osobowe przesłane do Integrit S.A. podczas kontaktu ze strony Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

4. Cookies (Ciasteczka)

Strona internetowa www.integrit.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki
z informacjami zapisywanymi na dysku twardym Użytkownika. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

5. Okres przetwarzania danych

1. W przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
2. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
3. Administrator Serwisu będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

6. Prawa Użytkownika
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej.
Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do GIODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie [od 25.05.2018 r. najprawdopodobniej będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] lub innego organu nadzorczego.
Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres daneosobowe@integrit.com.pl

7. Bezpieczeństwo przesyłanych danych
Powierzone Integrit S.A. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych
Przesłane Integrit S.A. dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:
– wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
– przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Integrit S.A. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.integrit.pl
w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

10. Zmiany w Polityce Prywatności
Integrit S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

11. Kontakt
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail: daneosobowe@integrit.com.pl
lub pisemnie, na adres: Integrit S.A., ul. Tyniecka 1, 52-407 Wrocław.